عینک کور

عناوین مطالب وبلاگ عینک کور

من هیچ‌گاه پس از مرگم، جرات نکرده ام که در آیینه بنگرم :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
آری ... رسم روزگار چنین است :: ۱۳۸٧/٦/۸
به هيچ چي متمايل :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
يويو :: ۱۳۸٦/۸/٩
تخت را از هر طرف بخوانی :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
اگر چيزی باقی مانده... :: ۱۳۸٦/۱/٥
۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
۱۳۸٥/٩/٢۳ :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
۱۳۸٥/٧/۱٢ :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
شعر :: ۱۳۸٥/٦/۸
۱۳۸٥/۳/۱٠ :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
۱۳۸٤/۱٢/۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
۱۳۸٤/۱۱/۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
۱۳۸٤/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
۱۳۸٤/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٢